Tag Archives: قتل به خاطر رقص

رقص دختران در خیابان اصفهان باعث مرگ شد!

ghatl

رقص دختران در خیابان اصفهان باعث مرگ شد! “مجید” به آن مرد گفته مگر اشکالی دارد، آن مرد نیز به ما گفت بزم خانوادگی است و دوباره “مجید” به او گفت اگر خانوادگی است چرا وسط خیابان و ما هم می خواهیم جزو خانواده شما بشویم که آن مرد با “مجید” درگیر شده و آنها هم پیاده شده اند و …

Read More »